جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت فرآورده های لبنی رضوی تهیه و توزیع غذای پرسنل شرکت فرآورده های لبنی رضوی 1397/4/31 1397/4/23 1397/4/30
2 شرکت فرآورده های لبنی رضوی تامین نیروی انسانی 1397/3/13 1397/2/29 1397/3/11
3 شرکت فرآورده های لبنی رضوی حمل تولیدات شرکت فرآورده های لبنی رضوی 1397/2/15 1397/2/15 1397/2/18
4 شرکت فرآورده های لبنی رضوی خرید اقلام مواد اولیه و بسته بندی شرکت فرآورده های لبنی رضوی 1396/8/24 1396/8/9 1396/8/21
5 شرکت فرآورده های لبنی رضوی احداث ایستگاه تقلیل فشار ، شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی به مجموعه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی 1395/12/25 1395/11/28 1395/12/9
6 شرکت فرآورده های لبنی رضوی احداث ایستگاه تقلیل فشار ، شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی به مجموعه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی 1395/12/25 1395/11/28 1395/12/9
7 شرکت فرآورده های لبنی رضوی مناقصه عمومی مواد اولیه و بسته بندی فرمهای شماره 2 1395/9/6 1395/8/25 1395/9/7
8 شرکت فرآورده های لبنی رضوی مناقصه عمومی مواد اولیه و بسته بندی فرمهای شماره 3 1395/9/6 1395/8/25 1395/9/7