مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
رحیم مهدیزاده  
سید احمد توکلی افشار  
سید مهدی طالبیان