چشم انداز


با توجه به حسن سابقه ، ارزش برندودلبستگی مصرف کنندگان رضوی ، شرکت فرآورده های لبنی رضوی برای قرار گرفتن در مسیر رشد ، توسعه وبهبود مستمر در عرصه تولید وفروش فرآورده های لبنی و نیزافزایش جلب اعتماد ورضایت مشتریان ، چشم انداز پنج ساله خود را کسب بالاترین سهم بازار وتبدیل شدن به یک شرکت برتردر استانهای خراسان بزرگ وکسب سهم ده درصدی درسایر استانهای منطقه پنج کشورقرار داده است .