بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از شرکت لبنی رضوی